SIMULACIJE U KINEZIOLOGIJI

Dobromir Bonacin ¹i Danijela Bonacin ²
¹Kaštela, Hrvatska
²Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, BiH