RUNNING-INDUCED CHANGES IN H-REFLEX AMPLITUDES IN NON-TRAINED MEN

Andriy V. Maznychenko1,2, Xing Yang1, Marcin Dornowski1, Andriy V. Gorkovenko2, Olena V.Kolosova3, Mariusz Zasada4, Alexander I. Kostyukov2,4, Tomasz Tomiak1, Inna V.Sokolowska1
1Department of Physical Education, Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland
2Department of Movement Physiology, Bogomoletz Institute of Physiology, Kyiv, Ukraine
3National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv, Ukraine
4Faculty of Physical Education, Health, and Tourism, Institute of Physical Culture, Kazimierz Wielki University in
Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland

DOI. 10.51371/issn.1840-2976.2021.15.S1.3