PROCJENA DEFINIRANOSTI POJEDINIH PREDIKTORA U APSOLUTNOM POLJU KRITERIJSKIH DOGAĐAJA U KINEZIOLOGIJI

Dobromir Bonacin ¹, Vesna Širić ², Danijela Bonacin ³
¹Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku, BiH
²Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, Hrvatska
³ Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, BiH