FAKTORSKA ANALIZA NEKIH KINEMATIČKIH PARAMETARA ZAVRŠNIH FAZA BACANJA KOPLJA